Algemene Voorwaarden Crumble BV

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de cursief opgenomen woorden zoals hieronder weergegeven.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Bestelprocedure: de procedure die Klant interactief doorloopt op de Website om een Product te bestellen.
Klant: de partij met wie Crumble BV (hierna te noemen: Crumble) een Overeenkomst aangaat.
Overeenkomst: overeenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel zijn, inzake de koop en levering van een Product.
Partijen: Crumble en Klant gezamenlijk.
Crumble: de partij die zich bedient van deze Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.
Website: de website van Crumble, te vinden onder de URL: www.crumble.nl
Product: zaken die Crumble op haar Website aanbiedt en die Klant kan bestellen.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele nieuwsbrieven, mailingen, de Website, de Bestelprocedure en contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet leiden tot een Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Crumble garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen. Indien Crumble hiertoe besluit, zal zij dit direct aan Klant laten weten.

3.3 Indien de Overeenkomst niet tot stand is gekomen of is ontbonden, zorgt Crumble ervoor dat de door Klant betaalde bedragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig (30) dagen worden terugbetaald.

3.4 Crumble behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de Klant zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

4. Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in euro, inclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief bezorgkosten, die afzonderlijk worden aangegeven.

4.2 Crumble is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Prijsaanpassingen hebben geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten die worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant verschuldigde bedragen kunnen worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.crumble.nl.

5. Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en in bevestigingsmails zijn indicatief. Crumble zal zich inspannen om te voldoen aan deze afgegeven leveringstermijnen.

5.2 Indien en voor zover Crumble niet binnen dertig (30) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Crumble heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren.

6. Reclameren

6.1 Vindt de Klant dat een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, dan treedt de Klant in overleg met Crumble. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

  1. Klant het geleverde direct na ontvangst heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Crumble binnen twee dagen per email heeft laten blijken. Hierbij dient de Klant minimaal het ordernummer, zijn of haar naam, het afleveradres en een beschrijving van het gebrek te vermelden.
  2. Klant geen van producten van de levering heeft gebruikt of genuttigd, waarop Klant reclameert.

6.2 Indien na onderzoek van Crumble blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst, zal Crumble met Klant in overleg treden.

6.3 Indien na onderzoek van Crumble blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst, heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits dit nog leverbaar is. Mocht het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op:

  1. een vervangend Product ter waarde van het Product dat niet voldeed. Het gekozen Product wordt geleverd op een door Crumble aangeboden aflevermoment dat de Klant schikt; of
  2. restitutie van de waarde van het Product. Dit zal gelden als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7. Herroepingsrecht

Aangezien veel van de geleverde ingrediënten in de Crumble Boxen dagvers en/of gekoeld zijn, kunnen ze daarom niet worden geretourneerd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

8. Verwerking persoonsgegevens

8.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens van Klant worden verwerkt, gebeurt dat uitsluitend om:

  1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en naleven;
  2. de Klant te kunnen informeren over de levering van de bestelling;
  3. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant te informeren over (nieuwe) Producten en diensten van Crumble.

8.2 Voor het sturen van commerciële uitingen naar Klant vraagt Crumble uitdrukkelijk toestemming tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van de Website. Alleen als deze toestemming door de Klant is verleend, stuurt Crumble deze uitingen.

8.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te krijgen in zijn of haar persoonsgegevens en deze gegevens bij onjuistheden door Crumble te laten aanpassen.

8.4 Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Crumble mag gebruik maken van het mailadres dat is ontvangen in verband met een bestelling. Ook mag Crumble het e-mailadres verwerken voor zowel de Overeenkomst als voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om Klant per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Crumble.

Klant heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot dergelijke advertenties.. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Klant kan bezwaar maken tegen deze verwerking voor marketingdoeleinden. In dat geval zal Crumble de persoonsgegevens van Klant niet langer verwerken voor deze doeleinden. Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens van Crumble zijn te vinden op de Website.

9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Bij ontevredenheid over een Crumble Box of een ingrediënt kan Klant binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de Box is ontvangen, contact opnemen met Crumble. Dit kan telefonisch of per mail via [email protected]. Crumble zal uiterlijk binnen zeven (7) dagen reageren. Afhankelijk van de omstandigheden kan Crumble, naar eigen goeddunken, overgaan tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van de Box, een nieuw ingrediënt opsturen of een kortingsvoucher aanbieden die bij de volgende aanschaf kan worden gebruikt.

9.3 Geschillen tussen partijen worden bij voorkeur in goed overleg opgelost. Lukt dat niet, dan worden ze voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

10. Vouchers

10.1 Crumble biedt cadeaubonnen, kortingscodes of andere varianten van vouchers (hierna te noemen: Voucher) aan, waarvoor de houder een code invoert bij het plaatsen van een bestelling. De Voucher wordt na betaling als verkocht beschouwd. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra de Voucher wordt gebruikt bij het bestellen van een Product.

10.2 Vouchers kunnen en mogen slechts eenmaal worden gebruikt. Ze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd noch direct of indirect, in welke vorm dan ook, worden opgeslagen in een database zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Crumble. Per bestelling mag een (1) Voucher worden gebruikt.

10.3 Vouchers mogen alleen worden ingelost op de Crumble Website door de unieke code in te voeren bij het afronden van een bestelling.

10.4 Kortingen vermeld op de Vouchers zijn uitsluitend van toepassing op de prijzen van de bestelde Producten en nooit op bezorgkosten.

10.5 Crumble behoudt zich het recht voor om vouchercodes voor specifieke producten ongeldig te maken.

11. Overige bepalingen

Crumble is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Overeenkomsten die bij het wijzigen van de Algemene Voorwaarden al zijn ingegaan, worden onder de vorige versie nagekomen.